Chemistry

Image

hoa hoc

35
plays

9 questions

Show Answers
See Preview
 • 1. Multiple-choice
  20 seconds
  2 pts

  H3PO4 là axit

  có tính oxi hóa mạnh.

  có tính oxi hóa yếu.

  không có tính oxi hóa mạnh.

  vừa có tính oxi hóa vừa có tính khử.

 • 2. Multiple-choice
  20 seconds
  2 pts

  Để nhận biết ion photphat , người ta sử dụng thuốc thử

  Dung dịch AgNO3

  Dung dịch NaOH

  Dung dịch BaCl2

  Quỳ tím

 • 3. Multiple-choice
  20 seconds
  2 pts

  H3PO4 và HNO3 cùng phản ứng được với tất cả các chất trong dãy nào dưới đây?

  CuCl2, KOH, NH3, Na2CO3

  KOH, NaHCO3, NH3, FeS

   MgO, BaSO4, NH3, Ca(OH)2

  NaOH, KCl, NaHCO3, ZnO

 • Expore all questions with a free account

  Already have an account?
library
create
reports
classes