Computers

KG

Image

Ôn tập tin bài 6_7

4
plays

55 questions

Show Answers
See Preview
 • Multiple Choice
  Please save your changes before editing any questions.
  30 seconds
  1 pt

  Cho biết kết quả trả về của biểu thức sau: (99 div 9) mod 9 + (13 div 3) div 2

  3

  4

  5

  10

 • Multiple Choice
  Please save your changes before editing any questions.
  30 seconds
  1 pt

  Xét chương trình pascal sau:

  program tình;

  var y,x: real:

  begin write('x'); readln(x); y:=(x+2)*(x+3)*(x+4)*(x+5);

  writeln('y=y, y:4:2);

  end.

  Chương trình tính giá trị biểu thức nào trong các biểu thức sau

  y=x4+2x3+3x2+4x+5

  y= x+2x+3x+4x+5

  y=(x+2)(x+3)(x+4)+5

  y=(x+2)(x+3)(x+4)(x+5)

 • Multiple Choice
  Please save your changes before editing any questions.
  30 seconds
  1 pt

  Xét chương trình pascal sau:

  program tính;

  var x,y:integer; z:boolean;

  bengin x:250; y:=300 z:=x*y wrtie(z); readln end.

  Chương trình trên bị lỗi nào trong các lỗi sau

  Lệnh readln không có tham số;

  Thiếu khai báo tên chương trình program;

  lệnh write(z) sai vì z không có dấu nháy đơn;

  Biến z nhận giá trị không hợp lý;

 • Explore all questions with a free account

  Already have an account?