Fun

GDQP

2
plays

36 questions

Show Answers
See Preview
 • 1. Multiple-choice
  30 seconds
  5 pts

  Lãnh thổ quốc gia được cấu thành từ các yếu tố nào?

  Lãnh thổ; dân cư; nhà nước

  Lãnh thổ; dân tộc; hiến pháp; pháp luật

  Lãnh thổ; dân cư; hiến pháp

  Lãnh thổ; nhân dân; dân tộc

 • 2. Multiple-choice
  30 seconds
  5 pts

  Trong các yếu tố cấu thành lãnh thổ quốc gia, yếu tố nào quan trọng nhất, quyết định nhất?

  Dân cư

  Lãnh thổ

  Nhà nước

  Hiến pháp, pháp luật

 • 3. Multiple-choice
  30 seconds
  5 pts

  Trách nhiệm trong bảo vệ chủ quyền lãnh thổ quốc gia được xác định như thế nào?

  Là trách nhiệm của toàn lực lượng vũ trang và toàn dân

  Là trách nhiệm của Đảng và các tổ chức xã hội

  Là trách nhiệm của Đảng, toàn quân và toàn dân

  Là trách nhiệm của giai cấp, của Đảng và quân đội

 • Expore all questions with a free account

  Already have an account?
library
create
reports
classes