Science

Professional Development

Image

พลังงานและประเภทของพลังงาน

Show Answers
See Preview
 • 1. Multiple Choice
  30 seconds
  5 pts

  ข้อใดคือความหมายของคำว่า “พลังงาน”

  สสารหรือวัตถุที่มีพลังงานอยู่ในตัว

  ความสามารถในการทำงาน

  สิ่งที่สามารถปล่อยพลังงานได้เมื่อเปลี่ยนรูป

  ความสามารถที่ก่อให้เกิดแรงงาน

 • 2. Multiple Choice
  30 seconds
  5 pts

  ข้อใดไม่ใช่พลังงานจากแหล่งฟอสซิล

  หินน้ำมัน

  แร่นิวเคลียร์

  ถ่านหิน

  พลังงานความร้อนใต้พิภพ

 • 3. Multiple Choice
  30 seconds
  5 pts

  ถ่านไฟฉายมีพลังงานรูปแบบใด

  พลังงานกล

  พลังงานจลน์

  พลังงานศักย์

  พลังงานเคมี

 • Answer choices
  Tags
  Answer choices
  Tags

  Explore all questions with a free account

  Already have an account?