Biology

củng cố

6
plays

7 questions

Show Answers
See Preview
 • 1. Multiple-choice
  30 seconds
  5 pts

  Các nguyên tố vi lượng mặc dù chiếm một lượng rất nhỏ nhưng lại rất quan trọng vì:

  phần lớn chúng có trong các hợp chất của thực vật

    chức năng của chúng là hoạt hoá enzim

    chúng đóng vai trò thứ yếu đối với thực vật

    chúng chỉ cần cho thực vật ở một vài giai đoạn sinh trưởng nhất định

 • 2. Multiple-choice
  30 seconds
  5 pts

  Chất nào sau đây chiếm khối lượng chủ yếu của tế bào?

  Protein

  Lipit

  Nước

  Cacbohidrat

 • 3. Multiple-choice
  30 seconds
  5 pts

  Câu nào sau đây không đúng với vai trò của nước?

    Nước tham gia vào quá trình chuyển hoá vật chất

  Nước là thành phần cấu trúc của tế bào

  Nước cung cấp năng lượng cho các hoạt động sống

  Nước tham gia vào các phản ứng nội môi

 • Expore all questions with a free account

  Already have an account?
library
create
reports
classes