Social Studies

20 câu TN GDCD11 -22-23 lần 1

18
plays

20 questions

Show Answers
See Preview
 • 1. Multiple-choice
  30 seconds
  5 pts

  Sản xuất của cải vật chất quyết định mọi hoạt động của xã hội là:

  ý nghĩa của sản xuất của cải vật chất.

  vai trò của sản xuất của cải vật chất

  nội dung của sản xuất của cải vật chất.

  bản chất của sản xuất của cải vật chất

 • 2. Multiple-choice
  30 seconds
  5 pts

  Sản xuất của cải vật chất là cơ sở tồn tại của:

  Thực vật

  Con người

  Đời sống

  Xã hội

 • 3. Multiple-choice
  30 seconds
  5 pts

  Các yếu tố cơ bản của quá trình sản xuất gồm:

  Sức lao động, đối tượng lao động, tư liệu lao động

  Sức lao động, công cụ, tư liệu lao động.

  Sức lao động, đối tượng lao động, công cụ lao động.

  Sức lao động, tư liệu lao động; công cụ sản xuất.

 • Expore all questions with a free account

  Already have an account?
library
create
reports
classes