Physics

Định luật Ôm

10
plays

27 questions

Show Answers
See Preview
 • 1. Multiple-choice
  10 seconds
  5 pts

  Biểu thức đúng của định luật Ôm là:

  I = URI\ =\ \frac{U}{R}  

  I=RUI=\frac{R}{U}  

  R=U.IR=U.I  

  U=RIU=\frac{R}{I}  

 • 2. Multiple-choice
  10 seconds
  5 pts

  Điện trở R của dây dẫn biểu thị cho:

  Tính cản trở dòng điện nhiều hay ít của dây

  Tính cản trở hiệu điện thế nhiều hay ít của dây

  Tính cản trở electron nhiều hay ít của dây

  Tính cản trở điện lượng nhiều hay ít của dây.

 • 3. Multiple-choice
  10 seconds
  5 pts

  Khi hiệu điện thế giữa hai đầu dây dẫn tăng thì:

  Cường độ dòng điện chạy qua dây dẫn không thay đổi.

  Cường độ dòng điện chạy qua dây dẫn giảm tỉ lệ với hiệu điện thế.

  Cường độ dòng điện chạy qua dây dẫn có lúc tăng, lúc giảm.

  Cường độ dòng điện chạy qua dây dẫn tăng tỉ lệ với hiệu điện thế.

 • Expore all questions with a free account

  Already have an account?
library
create
reports
classes