Computers

8th

grade

Image

Chương I C++ Codelearn

13
plays

5 questions

Show Answers
See Preview
 • Multiple Choice
  Please save your changes before editing any questions.
  30 seconds
  5 pts

  Để chương trình hiển thị ra màn hình dòng chữ "Hello Class!" ta sử dụng câu lệnh nào?

  cout<<"Hello class!";

  cout<<"Hello Class!"

  cout<<"Hello Class";

  cout<<"Hello Class!";

 • Multiple Choice
  Please save your changes before editing any questions.
  30 seconds
  5 pts

  Câu lệnh sau hiển thị ra màn hình kết quả gì?

  cout << 12 - 8 ;

  12-8

  4

  20

  cout<<12-8

 • Multiple Choice
  Please save your changes before editing any questions.
  30 seconds
  5 pts

  Kí hiệu // trong C++ bắt đầu điều gì?

  viết câu lệnh

  viết chú thích

  viết công thức

  không có ký hiệu đó trong C++

 • Explore all questions with a free account

  Already have an account?