Mathematics

9th

grade

Image

Toán 9_Buổi 16_Phương trình chứa ẩn ở mẫu

7
plays

8 questions

Show Answers
See Preview
 • Multiple Choice
  Please save your changes before editing any questions.
  30 seconds
  5 pts

  Gọi N là năng suất làm việc, t là thời gian hoàn thành công việc. Hỏi khối lượng công việc cần hoàn thành là bao nhiêu?

  B. N + t

  C. Nt

 • Multiple Choice
  Please save your changes before editing any questions.
  30 seconds
  5 pts
 • Fill in the Blank
  Please save your changes before editing any questions.
  30 seconds
  5 pts

  Trong bài toán công việc, ta thường coi khối lượng công việc là bao nhiêu đơn vị?

 • Explore all questions with a free account

  Already have an account?