Mathematics

4th

grade

Image

Lớp 4_Buổi 1_Các số đến 10000; 100000

4
plays

10 questions

Show Answers
See Preview
 • Multiple Choice
  Please save your changes before editing any questions.
  30 seconds
  5 pts

  Số 10101 được đọc là:

  A: Mười nghìn một trăm một

  B: Mười nghìn một trăm không một

  C: Mười nghìn một trăm linh một

  D: Mười nghìn một trăm không chục một

 • Fill in the Blank
  Please save your changes before editing any questions.
  30 seconds
  5 pts

  Sáu mươi tư nghìn ba trăm linh chín

 • Fill in the Blank
  Please save your changes before editing any questions.
  30 seconds
  5 pts

  Số lớn nhất có 4 chữ số khác nhau là?

 • Explore all questions with a free account

  Already have an account?