Physics

Professional Development

Image

ILP ngày 4_Ôn tập

3
plays

15 questions

Show Answers
See Preview
 • Multiple Choice
  Please save your changes before editing any questions.
  30 seconds
  1 pt

  Sản phẩm Gia tăng bảo vệ nào dưới đây thuộc nhóm 2?

  a.    BHNT có kỳ hạn

  b.    BH Chăm sóc sức khỏe (mã ILPHS)

  c.     BH chết và tàn tật do tai nạn mở rộng

  d.    BH Chết do tai nạn

 • Multiple Choice
  Please save your changes before editing any questions.
  30 seconds
  1 pt

  BH Tử vong là Sản phẩm GTBV nhóm 1 có phí BH rủi ro được khấu trừ từ GTQHĐ và BH Tử Vong chỉ áp dụng cho NĐBH chính trong hợp đồng PRU-Đầu Tư Linh Hoạt. Đúng hay sai?

  a.    Đúng

  b.    Sai

 • Multiple Choice
  Please save your changes before editing any questions.
  30 seconds
  1 pt

  Hãy cho biết các sản phẩm nào dưới đây là sản phẩm Gia tăng bảo vệ (GTBV) nhóm I đính kèm với sản phẩm PRU-Đầu Tư Linh Hoạt

  a.    BH chết và tàn tật do tai nạn mở rộng, BH Bệnh lý nghiêm trọng, BH từ bỏ thu phí Bệnh lý nghiệm trọng, BH chăm sóc sức khỏe (mã HSR4)

  b.    BH chết và tàn tật do tai nạn mở rộng, BH Bệnh lý nghiêm trọng, BH từ bỏ thu phí Bệnh lý nghiệm trọng, BH chăm sóc sức khỏe (mã ILPHS), BH tử vong, BH Nhân thọ có kỳ hạn.

  c.     BH chết và tàn tật do tai nạn mở rộng, BH tử vong, BH chết do tai nạn, BH Bệnh lý nghiêm trọng, BH từ bỏ thu phí Bệnh lý nghiệm trọng, BH chăm sóc sức khỏe (mã ILPHS).

  d.    BH chết và tàn tật do tai nạn mở rộng, BH Bệnh lý nghiêm trọng, BH từ bỏ thu phí Bệnh lý nghiệm trọng, BH chăm sóc sức khỏe (mã ILPHS), BH chăm sóc sức khỏe toàn diện.

 • Explore all questions with a free account

  Already have an account?