Religious Studies

Genesis10-12

1
play

30 questions

Player avatar

Introducing new Paper mode

No student devices needed. Know more

Show Answers
See Preview
 • 1. Multiple-choice
  30 seconds
  5 pts

  यिनीहरूबाट नै समुद्रतटवासीहरू, तिनीहरूका देशभित्र, प्रत्‍येकको आफ्‍नो भाषा र जातिअनुसार फिँजिए भनेर कस्को सन्तानलाई भनीएकों हो ?

  येपेत

  गोमेर

  हाम

  शेम

 • 2. Multiple-choice
  30 seconds
  5 pts

  निम्रोदको पिता को थिए ?

  हेरोद

  कूश

  हाम

  कनान

 • 3. Multiple-choice
  30 seconds
  5 pts

  मिश्रइम लूदी, अनामी, लहाबी, नप्‍तूही

  पत्रुसी, कस्‍लूही (जसबाट पलिश्‍तीहरू निस्‍के) र कस्का पुर्खा थिए ?

  एमोरी

  हित्ती

  कप्‍तोरी

  हमाती

 • Expore all questions with a free account

  Already have an account?
library
create
reports
classes