World Languages

Bài 20 Lộ 1

6
plays

6 questions

Show Answers
See Preview
 • 1. Multiple-choice
  30 seconds
  5 pts
  Image

  咖啡 - kāfēi

  牛奶 - niúnǎi

  奶茶 - nǎichá

  水果 - shuǐguǒ

 • 2. Multiple-choice
  30 seconds
  5 pts

  “ Tôi không uống sữa.” Nói như thế nào?

  wǒ bù hē nǎichá.

  Wǒ bù hē  niúnǎi.

  wǒ bù chī niúnǎi.

  wǒ bù hē chá.

 • 3. Multiple-choice
  30 seconds
  5 pts

  “ Bạn uống gì?” bằng tiếng trung.

  nǐ yào hē shénme?

  wǒ hē shénme?

    hē shénme?

  nǐ chī shénme?

 • Expore all questions with a free account

  Already have an account?
library
create
reports
classes