Chemistry

3rd

grade

Image

2022 ĐỀ 7 ĐIỂM 02

5
plays

57 questions

Show Answers
See Preview
 • Multiple Choice
  Please save your changes before editing any questions.
  1 minute
  1 pt
  Oxit nào sau đây có tính lưỡng tính
  A. Al2(SO4)3.
  B. Al2O3.
  C. Fe2O3.
  D. Al(OH)3.
 • Multiple Choice
  Please save your changes before editing any questions.
  1 minute
  1 pt
  Chất nào sau đây thuộc loại đisaccarit?
  A. Xenlulozơ.
  B. Saccarozơ.
  C. Fructozơ.
  D. Glucozơ.
 • Multiple Choice
  Please save your changes before editing any questions.
  1 minute
  1 pt
  Trong tự nhiên khí sinh ra nhờ quá trình quang hợp của cây xanh là
  A. CO2.
  B. CO.
  C. O2.
  D. N2.
 • Explore all questions with a free account

  Already have an account?