Science

ĐỀ 2

2
plays

20 questions

Show Answers
See Preview
 • 1. Multiple-choice
  30 seconds
  1 pt

  Một vật trượt từ A xuống B biết rằng có 10% năng lượng chuyển hóa thành nhiệt năng, tỉ lệ cơ năng của B so với A là

  90%

  10%

  100%

  20%

 • 2. Multiple-choice
  30 seconds
  1 pt

  Ảnh của một vật trên phim của máy ảnh có đặc điểm

  Ảnh ảo, ngược chiều với vật

  Ảnh thật, cùng chiều với vật

  Ảnh ảo, cùng chiều với vật

  Ảnh thật, ngược chiều với vật

 • 3. Multiple-choice
  30 seconds
  1 pt

  Trong quá trình quả bóng rơi xuống và nảy lên độ cao giảm dần do

  cơ năng chuyển hóa thành nhiệt năng

  lực hút của Trái đất

  động năng bị mất dần

  động năng chuyển hóa thành thế năng và ngược lại

 • Expore all questions with a free account

  Already have an account?
library
create
reports
classes