Physical Ed

1st

grade

Image

địa lý

2
plays

65 questions

Show Answers
See Preview
 • Multiple Choice
  Please save your changes before editing any questions.
  10 seconds
  1 pt

  Câu 1: Phát biểu nào sau đây không đúng với đặc điểm của ngành công nghiệp?

  A. Tính tập trung cao độ

  B. Tính chuyên môn hóa cao.

  C.  Đất đai là tư liệu sản xuất.

  D. Gồm hai giai đoạn sản xuất.

 • Multiple Choice
  Please save your changes before editing any questions.
  10 seconds
  1 pt

  Câu 2. Sức mua và nhu cầu của dịch vụ ảnh hưởng đến

  A. truyền thống văn hóa và phong tục tập quán

  B. mức sống và thu nhập thực tế.

  C.quy mô, cơ cấu dân số

  .                                            D. phân bố dân cư và mạng lưới quần cư.

 • Multiple Choice
  Please save your changes before editing any questions.
  10 seconds
  1 pt

  Câu 3: Sản phẩm nào sau đây thuộc công nghiệp sản xuất hàng tiêu dùng?

  A. Cá đóng hộp

  B. Ti vi.          

  C. Da giày.     

  D. Tủ lạnh.

 • Explore all questions with a free account

  Already have an account?