Other

Գիտական ոճ

3
plays

11 questions

Player avatar

Introducing new Paper mode

No student devices needed. Know more

Show Answers
See Preview
 • 1. Multiple-choice
  30 seconds
  1 pt

  Ինչպիսի՞ ոճ է գիտականը:

  Անհատական

  Գործառական

  Իրադրական

  Համակարգային

 • 2. Multiple-choice
  30 seconds
  1 pt

  Գիտական խոսքն առավելապես հանդես է գալիս.

  գրավոր եղանակով

  բանավոր եղանակով

  հավասարաչափ և՛ գրավոր, և՛բանավոր եղանակով

  միայն գրավոր եղանակով

 • 3. Multiple-choice
  30 seconds
  1 pt

  Գիտական խոսքում հիմնականում

  հեղինակի անհատականությունն ու ինքնատիպությունն ընդգծվում են

  հեղինակի ինքնատիպությունն ու անհատականությունը չեն ընդգծվում

  հեղինակի ինքնատիպությունը հաճախ ընդգծվում է

  հեղինակի վերաբերմունքը խիստ զգալի է

 • Expore all questions with a free account

  Already have an account?
library
create
reports
classes