World Languages

10th

grade

Image

PC TV LIT102_45p1

7
plays

20 questions

Show Answers
See Preview
 • 1. Multiple Choice
  30 seconds
  1 pt
  Image

  Từ nào sau đây viết sai chính tả?

  Quốc đất

  Quốc ca

  Quốc kì

  Tổ Quốc

 • 2. Multiple Choice
  30 seconds
  1 pt
  Image

  Từ nào sau đây viết đúng chính tả?

  lòa xòa

  sắc xảo

  lung nấu

  dành dật

 • 3. Multiple Choice
  30 seconds
  1 pt

  Câu nào dưới đây dùng đúng dấu phẩy?

  Hai bên bờ sông, những bãi ngô bắt đầu xanh tốt.

  Hai bên bờ, sông những bãi ngô bắt đầu xanh tốt.

  Hai bên, bờ sông những bãi ngô bắt đầu xanh tốt.

  Hai bên bờ sông những bãi ngô, bắt đầu xanh tốt.

 • Answer choices
  Tags
  Answer choices
  Tags

  Explore all questions with a free account

  Already have an account?