Instructional Technology

ôn tin 8 hk2

5
plays

16 questions

Player avatar

Introducing new Paper mode

No student devices needed. Know more

Show Answers
See Preview
 • 1. Multiple-choice
  20 seconds
  1 pt

  Hoạt động nào sau đây có thể tính toán được số lần làm việc:

  A. Múc từng gáo nước đến đầy bể    

  B. Đi lên tầng, đến tầng 10 thì dừng

  C. Học cho tới khi thuộc bài        

  D. Nhặt từng cọng rau cho tới khi xong

 • 2. Multiple-choice
  30 seconds
  1 pt

  Vòng lặp while .. do là vòng lặp:

       A. Biết trước số lần lặp  

            B. Biết trước số lần lặp nhưng giới hạn là <=100    

        C. Chưa biết trước số lần lặp

  D. Biết trước số lần lặp nhưng giới hạn là >=10

 • 3. Multiple-choice
  30 seconds
  1 pt

  Trong ngôn ngữ Pascal, đoạn chương trình sau đưa ra màn hình kết quả gì?

            For i:=1 to 10 do write (i,’ ‘);

       A. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

            B. 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

  C. Đưa ra 10 dấu cách

  D. Không đưa ra kết quả gì

 • Expore all questions with a free account

  Already have an account?
library
create
reports
classes