World Languages

6th

grade

Image

Quizz Thực hành tiếng Việt tuần26

5
plays

10 questions

Player avatar

Introducing new Paper mode

No student devices needed. Know more

Show Answers
See Preview
 • Multiple Choice
  Please save your changes before editing any questions.
  20 seconds
  1 pt

  Cấu tạo của từ gồm mấy phần? đó là những phần nào?

  gồm 2 phần là âm và nghĩa

  gồm 3 phần là âm, nghĩa, cách đọc

  gồm 4 phần là âm, nghĩa, cách đọc, cách viết

 • Multiple Choice
  Please save your changes before editing any questions.
  20 seconds
  1 pt

  Có những cách giải nghĩa từ nào?

  Tra cứu từ điển

  giải nghĩa từng thành tố cấu tạo nên từ

  căn cứ vào hoàn cảnh xuất hiện của từ

  dùng từ đồng nghĩa và trái nghĩa với nó

  tất cả các cách trên

 • Multiple Choice
  Please save your changes before editing any questions.
  20 seconds
  1 pt

  Cụm động từ là gì?

  là tổ hợp từ gồm có động từ và các phụ ngữ kết hợp tạo thành

  là tổ hợp từ gồm có tính từ và các phụ nữ kết hợp tạo thành

  là tổ hợp từ gồm có danh từ và các phụ nữ kết hợp tạo thành

  là tổ hợp từ gồm có đại từ và các phụ nữ kết hợp tạo thành

 • Explore all questions with a free account

  Already have an account?