Instructional Technology

Image

Tin 8. Bài 8. Lệnh gán và biểu thức

3
plays

5 questions

Show Answers
See Preview
 • 1. Multiple-choice
  1 minute
  1 pt

  Khai báo biến để xác định

  Giá trị của biến

  Kiểu dữ liệu của biến

 • 2. Multiple-choice
  1 minute
  1 pt

  Khai báo hằng để xác định

  Kiểu dữ liệu của hằng

  Giá trị của hằng

 • 3. Multiple-choice
  1 minute
  1 pt

  Khai báo biến bắt đầu bằng từ khóa

  Begin

  Var

  Const

  End

 • Expore all questions with a free account

  Already have an account?
library
create
reports
classes