Other

Professional Development

Image

Construction Training

1
play

10 questions

Show Answers
See Preview
 • Multiple Choice
  Please save your changes before editing any questions.
  45 seconds
  1 pt

  1. ปัจจัยที่ก่อให้เกิดอุบัติเหตุมีกี่ข้อ อะไรบ้าง

  a. 2 ข้อ ได้แก่ ผู้ปฏิบัติงาน เครื่องจักรอุปกรณ์

  b. 3 ข้อ ได้แก่ ผู้ปฏิบัติงาน สภาพแวดล้อม สภาพอากาศ

  c. 3 ข้อ ได้แก่ ผู้ปฏิบัติงาน เครื่องจักรอุปกรณ์ สภาพแวดล้อม

  d. 2 ข้อ ได้แก่ เครื่องจักรอุปกรณ์ สภาพแวดล้อม

 • Multiple Choice
  Please save your changes before editing any questions.
  30 seconds
  1 pt

  2. ลักษณะของผู้ปฏิบัติงานที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุเป็นอย่างไร

  a. นาย A เข้ารับการฝึกอบรมก่อนปฏิบัติงาน

  b. นาย B เดินผ่านบริเวณไซต์งานโดยไม่มีการสวมอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล

  c. นาย C สูบบุหรี่ในบริเวณที่ทางไซต์งานจัดเตรียมไว้ให้ก่อนเริ่มปฏิบัติงานทุกครั้ง

  d. นาย D พูดคุยกับเพื่อนในระหว่างทางที่จะเข้าไปปฏิบัติงาน

 • Multiple Choice
  Please save your changes before editing any questions.
  30 seconds
  1 pt

  3. ข้อใดคือข้อปฏิบัติในการใช้งานกระเช้าไฟฟ้า (Gondola) ที่ถูกต้อง

  a. สวมเข็มขัดนิรภัยทุกครั้งที่ปฏิบัติงาน และขึ้นปฏิบัติงานเพียงลำพัง

  b. หากสภาพอากาศไม่เหมาะสมให้หยุดงานทันที

  c. แท่นถ่วงน้ำหนักของกระเช้าไฟฟ้าตั้งอยู่ในพื้นที่มีน้ำท่วมขังสูงเกินกว่า 60 เซนติเมตร

  d. ผู้ปฏิบัติงานสามาถนำอุปกรณ์ที่ใช้ปฏิบัติงานวางไว้บนกระเช้าไฟฟ้าได้โดยไม่จำเป็นต้องมีการผูกมัด

 • Explore all questions with a free account

  Already have an account?