Philosophy

văn 9

3
plays

35 questions

Player avatar

Introducing new Paper mode

No student devices needed. Know more

Show Answers
See Preview
 • 1. Multiple-choice
  30 seconds
  1 pt

  đâu là định nghĩa đúng về phương châm về lượng

  nội dung lời nói phải đáp ứng đúng yêu cầu giao tiếp, không thiếu cũng không thừa

  nội dung lời nói phải đủ được phép nói thừa

  nội dung lời nói không cần đáp ứng nhu cầu cuộc giao tiếp được phép nói thừa

  nội dung lời nói không được phép thừa nhưng có thể thiếu

 • 2. Multiple-choice
  30 seconds
  1 pt

  đọc câu đơn sau đây và cho biết: phương châm hội thoại nào đã bị vi phạm:

  Gà là loại gia cầm nuôi ở nhà rất phổ biến ở nước ta

  phương châm về chất

  phương châm quan hệ

  phương châm cách thức

  phương châm về lượng

 • 3. Multiple-choice
  30 seconds
  1 pt

  đâu là định nghĩa đúng về phương châm về chất

  trong giao tiếp không nói những điều mình tin là đúng, có bằng chứng xác thực

  trong giao tiếp nên nói những điều mình không tin là đúng, không có bằng chứng

  trong giao tiếp không nói những điều mình không tin là đúng hay ko có bằng chứng xác thực

  trong giao tiếp không nói những điều mình không tin là đúng nhưng có bằng chứng xác thực

 • Expore all questions with a free account

  Already have an account?
library
create
reports
classes