Social Studies

1st -

10thgrade

Image

Micro_chapter 21

28
plays

20 questions

Show Answers
See Preview
 • Multiple Choice
  Please save your changes before editing any questions.
  30 seconds
  1 pt

  Xem xét hai hàng hoá, pizza và Pepsi. Độ dốc ràng buộc ngân sách của người tiêu dùng đo bằng

  thu nhập của người tiêu dùng chia cho giá Pepsi.

  giá tương đối của pizza và Pepsi.

  thu nhập của người tiêu dùng chia cho giá pizza.

  chi tiêu cho pizza chia cho thu nhập của người tiêu dùng.

 • Multiple Choice
  Please save your changes before editing any questions.
  30 seconds
  1 pt

  Đường ngân sách

  thể hiện mức giá người tiêu dùng lựa chọn để trả hàng hoá ngườii dó tiêu dùng.

  thể hiện việc mua hàng của người tiêu dùng.

  thể hiện rổ hàng hoá mà ngườii tiêu dùng có thể mua.

  thể hiện rổ hàng hoá làm cho người tiêu dùng hạnh phúc như nhau.

 • Multiple Choice
  Please save your changes before editing any questions.
  30 seconds
  1 pt

  Thu nhập tăng làm cho đường ngân sách

  dịch chuyển ra ngoài, song song với đường ban đầu.

  dịch chuyển vào trong, song song với đường ban đầu.

  xoay quanh trục "Y".

  xoay quanh trục "X".

 • Explore all questions with a free account

  Already have an account?