Mathematics

Tọa độ điểm, tọa độ vectơ và các phép toán vectơ

9
plays

10 questions

Player avatar

Introducing new Paper mode

No student devices needed. Know more

Show Answers
See Preview
 • 1. Multiple-choice
  20 seconds
  1 pt

  Trong không gian OxyzOxyz  , cho a=i+2j3k\overrightarrow{a}=-\overrightarrow{i}+2\overrightarrow{j}-3\overrightarrow{k}  . Tọa độ của vectơ a\overrightarrow{a}   là

  a=(1;2;3)\overrightarrow{a}=\left(-1;2;-3\right)  

  a=(2;3;1)\overrightarrow{a}=\left(2;-3;-1\right)  

  a=(3;2;1)\overrightarrow{a}=\left(-3;2;-1\right)  

  a=(2;1;3)\overrightarrow{a}=\left(2;-1;-3\right)  

 • 2. Multiple-choice
  20 seconds
  1 pt

  Trong không gian OxyzOxyz  , cho hai điểm A(2;4;3)A\left(2;-4;3\right)   và B(2;2;9)B\left(2;2;9\right)  . Trung điểm của đoạn thẳng ABAB   có tọa độ là?

  (0;3;3)\left(0;3;3\right)  

  (4;2;12)\left(4;-2;12\right)  

  (2;1;6)\left(2;-1;6\right)  

  (0;32;32)\left(0;\frac{3}{2};\frac{3}{2}\right)  

 • 3. Multiple-choice
  10 seconds
  1 pt

  Trong không gian OxyzOxyz  , hình chiếu vuông góc của điểm M(3;1;1)M\left(3;-1;1\right)   trên trục OzOz   có tọa độ là

  (3;1;0)\left(3;-1;0\right)  

  (0;0;1)\left(0;0;1\right)  

  (0;1;0)\left(0;-1;0\right)  

  (3;0;0)\left(3;0;0\right)  

 • Expore all questions with a free account

  Already have an account?
library
create
reports
classes