World Languages

6th

grade

Image

Cách nối các vế câu ghép

5
plays

6 questions

Player avatar

Introducing new Paper mode

No student devices needed. Know more

Show Answers
See Preview
 • Multiple Choice
  Please save your changes before editing any questions.
  1 minute
  1 pt

  Có 2 cách nối các vế trong câu ghép là:

  Thứ nhất, nối bằng cách lặp từ ngữ; thứ hai nối bằng cách thay thế từ ngữ.

  Thứ nhất , nối trực tiếp (giữa các vế câu có dấu phẩy, dấu hai chấm,...);thứ hai, nối bằng những từ có tác dụng nối.

  Thứ nhất, nối bằng các từ như: vì vậy, cuối cùng, ngoài ra, trái lại,...; thứ hai, nối bằng các từ ngữ nói: vô phép, nói khí không phải, nói bác bỏ quá cho...

 • Multiple Choice
  Please save your changes before editing any questions.
  45 seconds
  1 pt

  Câu nào là câu ghép?

  Biển luôn thay đổi màu sắc tùy theo mây trời.

  Trời ầm ầm dông gió, biển đục ngầu, giận dữ.

  Hôm nào trước khi đi học, tôi cũng đều cho sáo ăn.

 • Multiple Choice
  Please save your changes before editing any questions.
  30 seconds
  1 pt

  Chọn câu trả lời đúng nhất:

  Các vế trong câu ghép sau được nối với nhau bằng cách nào?

  Gió mùa đông bắc tràn về và trời trở rét.

  Nối với nhau bằng quan hệ từ "VÀ"

  Nối với nhau bằng quan hệ từ "VỀ"

  Nối với nhau bằng cặp từ chỉ quan hệ : về - và.

 • Explore all questions with a free account

  Already have an account?