Physics

Image

HOÁ 9-1

27
plays

32 questions

Show Answers
See Preview
 • 1. Multiple-choice
  30 seconds
  1 pt

  Dãy gồm các chất đều là muối

  A. HCl, H3PO4, H2SO4

  CuSO4, Na2CO3, NaCl

  CuO, SO2, P2O5

  NaOH, Ca(OH)2, Cu(OH)2

 • 2. Multiple-choice
  30 seconds
  1 pt

  Dãy gồm các chất đều là axit        

  HCl, H3PO4, H2SO4                                    

  CuO, SO2

  CuSO4, Na2CO3, NaCl         

  NaOH, Ca(OH)2, Cu(OH)2

 • 3. Multiple-choice
  30 seconds
  1 pt

  Dãy chất nào sau đây đều là phân bón hóa học:

      K2SO4, NH4NO3, KOH    

  KNO3, NH4Cl, Ca3(PO4)2

     HNO3, KCl, NH4NO3                       

   Na2SO4, NH4Cl, Ca(H2PO4)2

 • Expore all questions with a free account

  Already have an account?
library
create
reports
classes