World Languages

University

Image

학교와 집 1

1

13 questions

 • 1. Multiple Choice
  10 minutes
  1 pt
  Image

  이것은 무엇입니까?

  수전입니다

  사전입니다

  교과서입니다

  잡지입니다

 • 2. Multiple Choice
  10 minutes
  1 pt
  Image

  이것은 .....입니다.

  신분증

  여권

  카드

 • 3. Multiple Choice
  15 minutes
  1 pt

  Hãy chọn câu đúng

  책상 là bút

  손수건 là nón

  수첩 là sổ tay

  필통 là bút

 • Answer choices
  Tags
  Answer choices
  Tags