Arts

Vai trò của CNTT trong dạy học, giáo dục

18
plays

7 questions

Player avatar

Introducing new Paper mode

No student devices needed. Know more

Show Answers
See Preview
 • 1. Multiple-choice
  20 seconds
  1 pt

  Chọn đáp án đúng nhất

  Khi hướng dẫn triển khai mô hình ứng dụng CNTT trong trường phổ thông, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) sử dụng mô hình phân lớp thành:

  2 lớp cơ bản và lớp nâng cao

  Lớp gián tiếp và lớp trực tiếp

  4 lớp cơ bản

  4 lớp nâng cao

 • 2. Multiple-choice
  20 seconds
  1 pt

  Chọn các đáp án đúng

  Các xu hướng hiện nay trong ứng dụng công nghệ thông tin và khai thác, sử dụng học liệu số và thiết bị công nghệ trong dạy học, giáo dục để đổi mới phương pháp dạy học, hình thức dạy học, kiểm tra đánh giá đã góp phần:

  Đổi mới hình thức, phương pháp dạy học, giáo dục

  Xây dựng các chương trình học

  Đổi mới kiểm tra, đánh giá học sinh

  Hỗ trợ quản lý học sinh

 • 3. Multiple-choice
  20 seconds
  1 pt

  Chọn đáp án đúng nhất

  Ý nào sau đây không phải vai trò của công nghệ thông tin trong dạy học, giáo dục?

  Tạo điều kiện học tập đa dạng cho HS

  Đa dạng hóa hình thức dạy học, giáo dục

  Nâng cao chất lượng khoa học kĩ thuật

  Tạo điều kiện tự học, tự bồi dưỡng của GV

 • Expore all questions with a free account

  Already have an account?
library
create
reports
classes