Fun

8th

grade

Image

ôn tập cuối kh1 tin 8

5
plays

19 questions

Show Answers
See Preview
 • Multiple Choice
  Please save your changes before editing any questions.
  20 seconds
  1 pt

  Cấu trúc chung của một chương trình gồm:

  Phần khai báo và phần thân                       

  Phần mở bài, thân bài, kết luận

  Phần khai báo, phần thân, phần kết thúc

  Phần thân và phần kết thúc.

 • Multiple Choice
  Please save your changes before editing any questions.
  20 seconds
  1 pt

  Trong Pascal câu lệnh Writeln hoặc Write được dùng để:

  Khai báo hằng

  In dữ liệu ra màn hình   

  Khai báo biến

  Nhập dữ liệu vào từ bàn phím

 • Multiple Choice
  Please save your changes before editing any questions.
  20 seconds
  1 pt

  Để khai báo biến a thuộc kiểu số nguyên, cách viết nào sau đây là đúng?

  Var a: integer;

  Const a=10   

  Var a: char  

  Var                                  a: string

 • Explore all questions with a free account

  Already have an account?