Chemistry

TRẮC NGHIỆM KIM LOẠI

7
plays

15 questions

Player avatar

Introducing new Paper mode

No student devices needed. Know more

Show Answers
See Preview
 • 1. Multiple-choice
  10 seconds
  1 pt

  Kim loại nào sau đây là kim loại kiềm?

  Li.

  Ca.      

  Mg.

  Al.

 • 2. Multiple-choice
  20 seconds
  1 pt

  Kim loi có nhữngnh cht vật lí chungo sau đây?

  nh do,nh dn điện,nh cứng.

  nh dn điện,nh dn nhiệt,nh do, có ánh kim.

  nh do,nh dn điện, nhiệt độ nóng chảy cao.

  Có ánh kim,nh dn điện, có khối lưng riêng nhỏ.

 • 3. Multiple-choice
  10 seconds
  1 pt

  Cho các kim loại: Al, Au, Ag, Cu. Kim loi do nhất, dễ dát mng, kéo dài nht là

  Al.                                

  Ag.                               

   Cu.

  Au.                               

 • Expore all questions with a free account

  Already have an account?
library
create
reports
classes