Chemistry

8th

grade

Image

H8. KT MIỆNG 5

7
plays

20 questions

Show Answers
See Preview
 • Multiple Choice
  Please save your changes before editing any questions.
  30 seconds
  1 pt
  Câu 1: Cho CTHH của bất kỳ hợp chất hai nguyên tố hoặc nguyên tố với nhóm nguyên tử: AxBy (Biết a, b là hóa trị lần lượt của A, B). Biểu thức nào sau đây thể hiện đúng qui tắc hóa trị ?
  A. a . x = b . y
  B. a . y = b . x
  C. a + y = b + x
  D. a - x = b - y
 • Multiple Choice
  Please save your changes before editing any questions.
  30 seconds
  1 pt
  Câu 2: Khi xác định hóa trị nguyên tố, hóa trị của nguyên tố nào chọn làm đơn vị?
  A. Na (I)
  B. H (I)
  C. Li (I)
  D. Cl (I)
 • Multiple Choice
  Please save your changes before editing any questions.
  30 seconds
  1 pt
  Câu 3: Chọn từ hay cụm từ phù hợp chỗ trống trong câu sau: “ Trong phản ứng hóa học, tổng khối lượng của các sản phẩm ....... tổng khối lượng các chất tham gia phản ứng . ”
  A. lớn hơn
  B. nhỏ hơn
  C. bằng
  D. bằng nửa
 • Explore all questions with a free account

  Already have an account?