Arts, Fun, World Languages

12th

grade

Image

Ngữ Văn 12

Show Answers
See Preview
 • Multiple Choice
  Please save your changes before editing any questions.
  30 seconds
  1 pt

  Quá trình phát triển của văn học Việt Nam từ cách mạng tháng Tám năm 1945 đến năm 1975 trải qua mấy chặng đường chính?

  A. 2

  A. 2

  B. 3

  C. 4

  D. 5

 • Multiple Choice
  Please save your changes before editing any questions.
  30 seconds
  1 pt

  Đặc điểm nào không phải là đặc điểm cơ bản của nền văn học Việt Nam từ năm 1945 đến năm 1975?

  A. Nền văn học chủ yếu vận động theo hướng cách mạng hoá, gắn bó sâu sắc với vận mệnh chung của đất nước.

  B. Nền văn học đổi mới theo hướng hiện đại hóa.

  C. Nền văn học chủ yếu mang khuynh hướng sử thi và cảm hứng lãng mạn.

  D. Nền văn học hướng về đại chúng.

 • Multiple Choice
  Please save your changes before editing any questions.
  30 seconds
  1 pt

  Ý nào sau đây không đúng khi nói về đặc điểm khuynh hướng lãng mạn được thể hiện như thế nào trong văn học giai đoạn 1945-1975.

  A. Là khuynh hướng tràn đầy mơ ước, hướng tới tương lai.

  B. Khẳng định lí tưởng của cuộc sống mới, vẻ đẹp của con người mới

  D. Ca ngợi chủ nghĩa anh hùng cách mạng.

  D. Các tác phẩm đều có kết thúc có hậu, được hưởng cuộc sống hạnh phúc, no ấm.

 • Explore all questions with a free account

  Already have an account?