World Languages

11th -

University

Image

Test 1 - Prononciation

7
plays

11 questions

Show Answers
See Preview
 • 1. Multiple Choice
  5 seconds
  1 pt

  Dùng dấu gạch nối "-" trong tiếng Pháp chủ yếu để?

  Nối tên

  Nối phụ âm với nguyên âm

  Nối số

  Nối câu

 • 2. Multiple Choice
  5 seconds
  1 pt

  Cách phát âm của a / â / à

  "ây"

  "a"

  "ơ"

  "ô"

 • 3. Multiple Choice
  5 seconds
  1 pt

  Cách phát âm của ER / EZ / ET

  "ơ"

  "e"

  "ê"

 • Answer choices
  Tags
  Answer choices
  Tags

  Explore all questions with a free account

  Already have an account?