Biology

giáo dục công dân

5
plays

46 questions

Player avatar

Introducing new Paper mode

No student devices needed. Know more

Show Answers
See Preview
 • 1. Multiple-choice
  30 seconds
  1 pt

  Phát triển kinh tế là sự tăng trưởng kinh tế gắn liền với cơ cấu kinh tế hợp lí, tiến bộ và

  tạo ra nhiều việc làm

  tăng thu nhập bình quân đầu người

  nâng cao chất lượng cuộc sống.

  công bằng xã hội

 • 2. Multiple-choice
  30 seconds
  1 pt

  Một vật hay hệ thống những vật làm nhiệm vụ truyền dẫn sự tác động của con người lên đối tượng lao động, nhằm biến đổi đối tượng lao động thành sản phẩm thoả mãn nhu cầu của con người là nội dung của khái niệm nào sau đây?

  Đối tượng lao động.

  Công cụ lao động.

  Tài nguyên thiên nhiên.

  Tư liệu lao động

 • 3. Multiple-choice
  30 seconds
  1 pt

  Giá cả của đồng tiền nước này được tính bằng đồng tiền của nước khác gọi là

  tỉ giá hối đoái

  giá niêm yết

  mệnh giá

  chỉ số hối đoái

 • Expore all questions with a free account

  Already have an account?
library
create
reports
classes