World Languages

12th

grade

Image

VĂN HỌC TRUNG ĐẠI VIỆT NAM

31
plays

20 questions

Show Answers
See Preview
 • Multiple Choice
  Please save your changes before editing any questions.
  20 seconds
  1 pt

  Nhận định nào sau đây đúng?

  Văn học Trung đại gồm 2 bộ phận chính là: Văn học dân gian và văn học Viết.

  Văn học Trung đại gồm 2 bộ phận chính là: Văn học chữ Hán và văn học chữ Nôm

  Văn học Trung đại gồm 2 bộ phận chính là: Văn học chữ Hán và văn học chữ quốc ngữ

 • Multiple Choice
  Please save your changes before editing any questions.
  10 seconds
  1 pt

  Văn học chữ Hán chủ yếu tiếp thu các thể loại của văn học nước nào?

  Ấn Độ

  Trung Quốc

  Đông Nam Á

  Châu Á

 • Multiple Choice
  Please save your changes before editing any questions.
  10 seconds
  1 pt

  Văn học chữ Nôm ra đời vào khoảng thời gian nào?

  Cuối thế kỉ 12

  Cuối thế kỉ 13

  Cuối thế kỉ 14

  Cuối thế kỉ 15

 • Explore all questions with a free account

  Already have an account?