World Languages

6th

grade

Image

Cụm Danh-Động-Tính từ

39
plays

15 questions

Show Answers
See Preview
 • Multiple Choice
  Please save your changes before editing any questions.
  30 seconds
  1 pt

  Thế nào là danh từ?

  Danh từ là những từ chỉ người, sự vật, hiện tượng, khái niệm.

  Danh từ là những từ chỉ hoạt động, trạng thái của sự vật.

  Danh từ là những từ bổ sung ý nghĩa cho động và tính từ.

  Danh từ là những từ chỉ đặc điểm, tính chất của sự vật.

 • Multiple Choice
  Please save your changes before editing any questions.
  30 seconds
  1 pt

  Cho câu sau: “Chiếc tạp dề cũ kĩ của em đựng đầy diêm và tay em còn cầm thêm một bao.” có mấy danh từ?

  Một danh từ.

  Hai danh từ.

  Ba danh từ.

  Bốn danh từ.

 • Multiple Choice
  Please save your changes before editing any questions.
  30 seconds
  1 pt

  Cụm danh từ là gì?

  Cụm danh từ có ý nghĩa cụ thể, chi tiết hơn, có cấu tạo phức tạp hơn.

  Là một tập hợp do danh từ với một số từ ngữ phụ thuộc nó tạo thành.

  Là một tập hợp do tính từ với một số từ ngữ phụ thuộc nó tạo thành.

  Là từ chỉ số lượng của sự vật.

 • Explore all questions with a free account

  Already have an account?