Physics

10th

grade

Image

LỰC - TỔNG HỢP - PHÂN TICH LỰC

7
plays

6 questions

Show Answers
See Preview
 • Multiple Choice
  Please save your changes before editing any questions.
  1 minute
  1 pt

  Câu 2: Một chất điểm chịu tác dụng đồng thời của hai lực thành phần vuông góc với nhau có độ lớn lần lượt là F1 = 15 N và F2. Biết hợp lực trên có độ lớn là 25 N. Giá trị của F2 là

      A. 10 N.

    B. 20 N.

      C. 30 N.

    D. 40 N.

 • Multiple Choice
  Please save your changes before editing any questions.
  1 minute
  1 pt

  Câu 3: Hai lực có giá đồng quy có độ lớn là 3 N là 4 N và có phương vuông góc với nhau. Hợp lực của hai lực này có độ lớn là

  A. 7 N.

  B. 17 N.

  C. 5 N.

  D. 1,7 N.

 • Multiple Choice
  Please save your changes before editing any questions.
  1 minute
  1 pt

  Câu 4:Hai lực có giá đồng quy có độ lớn F1 = F2 = 10 N, góc giữa (F1; F2) = 60°. Hợp lực của hai lực này có độ lớn là

      A. 17,3 N.

      B. 13 N.

      C. 173 N.

      D. 7,3 N.

 • Explore all questions with a free account

  Already have an account?