Philosophy

University

grade

Image

psychology

6
plays

7 questions

Player avatar

Introducing new Paper mode

No student devices needed. Know more

Show Answers
See Preview
 • Multiple Choice
  Please save your changes before editing any questions.
  20 seconds
  1 pt

  Trong quá trình hình thành và phát triển nhân cách, tập thể là nhân tố đóng vai trò:

  Môi trường thuận lợi cho sự phát triển

  Quyết định trực tiếp sự phát triển

  Tiền đề, điều kiện của sự phát triển

  Chi phối trực tiếp sự phát triển

 • Multiple Choice
  Please save your changes before editing any questions.
  30 seconds
  1 pt

  Luận điểm nào dưới đây không phản ánh đúng vai trò quyết định trực tiếp của hoạt động cá nhân đối với sự hình thành và phát triển nhân cách?

  Thông qua hoạt động, con người tiếp thu nền văn hoá xã hội và biến chúng thành năng lực của riêng mình, đồng thời cũng thông qua hoạt động con người bộc lộ ra ngoài những năng lực đó

  Hoạt động của con người là hoạt động có mục đích, mang tính xã hội, tính cộng đồng và được thực hiện bằng những công cụ do con người sáng tạo ra

  Hoạt động của con người thường được diễn ra dưới nhiều hình thức phong phú, sinh động và biến đổi vai trò của mình trong mỗi thời kì phát triển nhân cách cá nhân

  Sự hình thành và phát triển nhân cách mỗi người phụ thuộc vào hoạt động chủ đạo của một giai đoạn phát triển.

 • Multiple Choice
  Please save your changes before editing any questions.
  10 seconds
  1 pt

  Tâm lí học tiếng Anh là gì?

  Literature

  Biology

  Physical

  Psychology

 • Explore all questions with a free account

  Already have an account?