Biology

8th

grade

Image

Ôn tập sinh 8.

10
plays

27 questions

Show Answers
See Preview
 • Multiple Choice
  Please save your changes before editing any questions.
  30 seconds
  1 pt

  Bào quan nào có vai trò điều khiển mọi hoạt động sống của tế bào?

  Bộ máy Gôngi.

  Lục lạp.

  Nhân.

  Trung thể.

 • Multiple Choice
  Please save your changes before editing any questions.
  30 seconds
  1 pt

  Khi nói về mô, nhận định nào dưới đây là đúng?

  Gồm những tế bào có cấu tạo khác nhau.

  Chưa biệt hóa về cấu tạo và chức năng.

  Gồm những tế bào đảm nhiệm những chức năng khác nhau.

  Gồm những tế bào có cấu tạo giống nhau.

 • Multiple Choice
  Please save your changes before editing any questions.
  30 seconds
  1 pt

  Nơron có hai chức năng cơ bản là gì?

  Cảm ứng và phân tích các thông tin.

  Dẫn truyền xung thần kinh và xử lý thông tin.

  Cảm ứng và dẫn truyền xung thần kinh.

  Tiếp nhận và trả lời kích thích.

 • Explore all questions with a free account

  Already have an account?