Mathematics, English, History

Toán 2

1
play

12 questions

Player avatar

Introducing new Paper mode

No student devices needed. Know more

Show Answers
See Preview
 • 1. Multiple-choice
  45 seconds
  1 pt

  Một thửa ruộng nọ tháng thứ nhất thu hoạch được 60kg thóc đã bán đi 40kg thóc hỏi có tất cả bao nhiêu kg thóc ?

  50kg

  30kg

  20kg

  60kg

 • 2. Multiple-choice
  30 seconds
  1 pt

  có tất cả 2 trẻ con người thứ nhất cân nặng 45kg người thứ hai cân nặng 30 kg hỏi hai người đó cân nặng số kg là :

  75kg

  60kg

  100kg

  2000kg

 • 3. Multiple-choice
  30 seconds
  1 pt

  Minh gấp được 15 cái thuyền bằng giấp Mi gấp được ít hơn 5 cái thuyền. Hỏi Mi gấp được bao nhiêu cái thuyền ?

  12 cái thuyền

  15 cái thuyền

  10 cái thuyền

  6 cái thuyền

 • Expore all questions with a free account

  Already have an account?
library
create
reports
classes