World Languages

8th -

12thgrade

Image

phát sinh giao tử

5
plays

10 questions

Show Answers
See Preview
 • 1. Multiple Choice
  20 seconds
  1 pt

  Bản chất của thụ tinh là gì? 

  Sự kết hợp của 2 bộ phận nhân lưỡng bội tạo ra bộ nhân đơn bội

  Sự kết hợp của 2 bộ nhân đơn bội tạo ra bộ nhân lưỡng bội

  Sự kết hợp của bộ nhân đơn bội với bộ nhân lưỡng bội tạo ra bộ nhân đơn bội

  Sự kết hợp của bộ nhân đơn bội với bộ nhân lưỡng bội tạo ra bộ nhân lưỡng bội

 • 2. Multiple Choice
  20 seconds
  1 pt

  Số tinh trùng được tạo ra nếu so với số tế bào sinh tinh thì :

  Bằng nhau

  Bằng 2 lần

  Bằng 4 lần

  Giảm 1 nửa

 • 3. Multiple Choice
  20 seconds
  1 pt

  Số NST trong tinh trùng được tạo ra nếu so với số NST trong tế bào sinh tinh thì :

  Bằng nhau

  Bằng 2 lần

  Bằng 4 lần

  Giảm 1 nửa

 • Answer choices
  Tags
  Answer choices
  Tags

  Explore all questions with a free account

  Already have an account?