Physics

7th -

9thgrade

Image

ôn tập công nghệ 8

16
plays

25 questions

Show Answers
See Preview
 • Multiple Choice
  Please save your changes before editing any questions.
  30 seconds
  1 pt

  Trong giao tiếp, con người diễn đạt tư tưởng, tình cảm và truyền thông tin cho nhau bằng

  một phương tiện thông tin.

  nhiều phương tiện thông tin.

  hai phương tiện thông tin.

  không sử dụng phương tiện thông tin nào.

 • Multiple Choice
  Please save your changes before editing any questions.
  30 seconds
  1 pt

  Trong bản vẽ kĩ thuật thể hiện

  kích thước của sản phẩm.

  vật liệu tạo nên sản phầm.

  yêu cầu kĩ thuật của sản phẩm

  kích thước, vật liệu, yêu cầu kĩ thuật.

 • Multiple Choice
  Please save your changes before editing any questions.
  30 seconds
  1 pt

  Điểm A của vật thể có hình chiếu là điểm A’ trên mặt phẳng. Vậy A A’ gọi là

  dường thẳng chiếu

  đường chiếu.

  tia chiếu.

  đoạn chiếu.

 • Explore all questions with a free account

  Already have an account?