World Languages, History, Science

ÔN TẬP TIẾNG VIỆT - KHOA HỌC - LỊCH SỬ CUỐI TUẦN 7

4
plays

15 questions

Player avatar

Introducing new Paper mode

No student devices needed. Know more

Show Answers
See Preview
 • 1. Multiple-choice
  45 seconds
  1 pt

  Nêu quy tắc viết hoa tên người, tên địa lí Việt Nam?

  Viết hoa tất cả các chữ cái tạo thành tên riêng đó.

  Viết hoa tiếng đầu tiên của tên riêng đó.

  Viết hoa chữ cái đầu tiên của mỗi tiếng tạo thành tên riêng đó.

  Viết hoa chữ cái đầu tiên tạo thành tên riêng đó.

 • 2. Multiple-choice
  30 seconds
  1 pt

  Trường hợp vào sau đây viết đúng quy tắc viết hoa tên người, tên địa lí Việt Nam?

  Đỗ tuệ Nghi

  Trịnh Kim khôi

  Đinh Thiên Hương

  phan Thanh Đại

 • 3. Multiple-choice
  30 seconds
  1 pt

  Trường hợp nào sau đây viết sai quy tắc viết hoa tên người, tên địa lí Việt Nam?

  Hải Phòng

  Quảng Ninh

  Hà Nội

  Đà nẵng

 • Expore all questions with a free account

  Already have an account?
library
create
reports
classes