Biology

Image

Giới thiệu chung về thế giới sống

14
plays

8 questions

Player avatar

Introducing new Paper mode

No student devices needed. Know more

Show Answers
See Preview
 • 1. Multiple-choice
  30 seconds
  1 pt

  Đặc điểm nào không được sử dụng để phân biệt vật sống với vật không sống?

  Trao đổi chất

  Sinh trưởng

  Di chuyển

  Sinh sản

 • 2. Multiple-choice
  30 seconds
  1 pt
  Image

  Đây là cấp độ tổ chức nào?

  Quần thể

  Quần xã

  Hệ sinh thái

  Sinh quyển

 • 3. Multiple-choice
  30 seconds
  1 pt

  Đặc điểm nào giúp sinh vật có thể duy trì nòi giống?

  Sinh sản

  Trao đổi chất

  Cảm ứng

  Sinh trưởng

 • Expore all questions with a free account

  Already have an account?
library
create
reports
classes