Physical Ed

11th -

12thgrade

Image

Tuyên ngôn độc lập - Phần tác giả

1
play

10 questions

Show Answers
See Preview
 • Multiple Choice
  Please save your changes before editing any questions.
  30 seconds
  1 pt

  Chủ tịch Hồ Chí Minh ra đi tìm đường cứu nước năm nào?

  1930

  1923

  1911

  1912

 • Multiple Choice
  Please save your changes before editing any questions.
  30 seconds
  1 pt

  Đáp án nào dưới đây không phải là quan điểm sáng tác của Chủ tịch Hồ Chí Minh?

  Luôn chú trọng đến mục đích và đối tượng tiếp nhận để quyết định nội dung và hình thức của tác phẩm.

  Luôn chú trọng tính chân thực và tính dân tộc

  Quan điểm nghệ thuật “vị nghệ thuật"

  Coi văn học là vũ khí chiến đấu phục vụ cho sự nghiệp Cách Mạng.

 • Multiple Choice
  Please save your changes before editing any questions.
  30 seconds
  1 pt

  Tác phẩm nào là tác phẩm văn chính luận của Chủ tịch Hồ Chí Minh?

  “Vi hành”

  “Paris"

  “Con người biết mùi hun khói”

  “Bản án chế độ thực dân Pháp”

 • Explore all questions with a free account

  Already have an account?