QUIZ
4_JAWA X
6 days ago by
20 questions
Q.

Teks deskripsi yaiku teks kang nggambarake sawijining objek kanthi peprincen-peprincene. Kanthi mangkono, panulis kudu nindakake sikap....

answer choices

objektif

manasuka

tegas

subjektif

fleksibel

Q.

Nalika nulis karangan deskripsi, opini panulis aja nganti melu katut. Bab mangkono sabab kanthi anane opini panulis bisa ngganggu….

answer choices

penulisan objek

dudutan objek

peprincen objek

gambaran objek

panemune subjek

Q.

Teks babagan Joglo bisa digolongake minangka teks deskripsi awit Joglo kagolongake objek. Ing ngisor iki kang bisa dienggo minangka topik kanggo nyusun teks deskripsi, yaiku….

answer choices

wigatine nepungi teknologi

wigatine nepungi aplikasi

manpangat aplikasi canggih ingjaman saiki

kegiyatan pasinaon daring ing sekolah

manpangat pasinaon daring

Q.

Gatekna pethikan teks ing ngisor!


Secara sosial, ganune ora akeh sing dhuweni umah adat disebabaken umah kiye arupa lambang status sosial tumrape wong-wong Jawa sing ndhuweni dhuwit luwih. Umah joglo yakuwe umah sing mbutuhaken akeh bahan materi umah sing larang, utamane sekang kayu.


Pokok/isi pethikan paragraf ing ndhuwur ngrembug babagan....

answer choices

status sosial

dhuwit luwih

bahan materi Joglo

kayu

sosial

Q.

Gatekna pethikan teks deksripsi ing ngisor!


Saben saka utama nuduhaken arah mata angin : kulon, lor, kidul, wetan. Neng sajroning saka guru ana tumpangsari sing disusun kanthi pola kewalik sekang saka guru.


Miturut pethikan paragraf ing ndhuwur, salah siji saka utama nuduhaken arah....

answer choices

ngisor

ndhuwur

tengen

mata angin

kulon

Q.

Gatekna pethikan teks deskripsi ing ngisor!


Ruangan umah adat Jawa joglo umume dibagi dadi telung bagiyan utama, yakuwe pendhapa, pringgitan lan ndalem. pendhapa utawa pendhapa arupa ruangan bagian sing paling ngarep. pendhapa ndhuweni ruang sing amba tanpa ana sekat-sekat, adate digunakaken kanggo papan patemonan neng adicara sing gedhe tumrape sing dhuweni umah. Kayata syukuran, pengajian, tari-tarian, gamelan lan liya-liyane.


Paragraf ing ndhuwur pokok pikirane yaiku....

answer choices

Pendhapa panggonane ana sadurunge pringgitan lan dalem

Telung bageyan Joglo

Adicara syukuran, pengajian, lsp

Pigunane pendhapa

Pigunane Joglo

Q.

Gatekna teks deskripsi ing ngisor!


Bagian umah keloro yakuwe ruang tengah utawa sering diarani pringgitan.Diarani pringgitan merga bagiyan umah kiye sering dianggo kanggo nganakaken giyaran wayang kulit. Biyasane sekat antarane pendhapa karo pringgitan nganggo seketsel, lan antarane pringgitan karo dalem diwatesi nganggo gebyok.


Miturut teks ing ndhuwur, pringgitan dienggo kanggo giyaran wayang kulit. Mengkono mau uga trep awit pringgitan dumadi saka tembung lingga...

answer choices

pringgit

gita

pringgita

pringgi

ringgit

Q.

Gatekna teks deskripsi ing ngisor!


Bagiyan umah sing katelu yakuwe ndalem, sing dhuweni fungsi dadi pusat utawa intining umah joglo. Fungsi utamane ruang kiye yakuwe kanggo ruang keluwarga.Pola tata ruang neng bagiyan ndalem, ana bedane yakuwe plestere ora rata. Bagiyan ruang sing plestere luwih dhuwur ndhuweni fungsi kanggo sirkulasi udara supayane lancar lan ora pengap, lan ruang sing plestere luwih endhep dienggo kanggo ruang keluwarga lan senthong utawa kamar.


Pokok pikiran paragraf ing ndhuwur ngrembug babagan....

answer choices

pola tata ruang ndalem

ruwang kulawarga

plester kang ora rata

pigunane ndalem

bageyan-bageyan ndalem

Q.

Gatekake teks deskripsi ing ngisor!


Adate ana telung kamar, yakuwe kamar tengen, tengah lan kiwe. Kamar tengen, fungsine kanggo ruang penganten jangkep karo pelaminan, kamar tengah ndhuweni sipat sing sakral yakuwe sering dadi panggonan dianakaken upacara utawa ritual.


Tembung "sakral" ana ing pethikan teks kasebut maknane padha karo....

answer choices

sangar

kuwat

kuwasa

suci

gaib

Q.

Sawise nyinaoni teks deskripsi Joglo, kita mangreti menawa Joglo kaperang dadi maneka bageyan. Babagan iku mituduhake menawa wong Jawa kuwi kebak peprincen lan kebak petungan. Ajaran moral kang bisa dijupuk saka bab kasebut yaiku….

answer choices

seneng petungan karo liyan

seneng babagan kang rumit

menawa tumindak migunakake petungan kang trep

sregep sinau kabudayan

sregep sinau Joglo

Q.

Gambar menika kagolong jininsing omah tradhisional jawa, yakuwe ....

answer choices

Joglo

Limasan

Majidan

Panggang Pe

Kampung

Q.

Umah kiye arane ....

answer choices

Joglo

Limasan

Panggang Pe

Kampung

Majidan

Q.

Menawa umah ing gambar, arane umah ....

answer choices

Joglo

Limasan

Panggang Pe

Kampung

Majidan

Q.

Umah ing gambar diarani ....

answer choices

Omah Joglo

Omah Limasan

Omah Majidan

Omah kampung

Omah Panggang Pe

Q.

Umah menika arane ....

answer choices

Joglo

Limasan

Kampung

Panggang Pe

Majidan

Q.

Miturut gambar, angka 1 diarani ....

answer choices

Pendhapa

Senthong

Pringgitan

Pakiwan

Padhasan

Q.

Nomor 2 diarani ....

answer choices

Pendhapa

Pringgitan

Dalem agung

Pawon

Senthong

Q.

Miturut gambar, angka 4 diarani ....

answer choices

Pawon

Pringgitan

Senthong tengah

Senthong Tengen

Senthong Kiwa

Q.

Miturut gambar, nomor 3 diarani ....

answer choices

Pendhapa

Dalem agung

Senthong

Pawon

Pringgitan

Q.

Miturut gambar, nomor 3C diarani ....

answer choices

Senthong kiwa

Senthong tengah

Senthong tengen

Gandhok

Pawon

Quizzes you may like
20 Qs
Hari Bulan Tanggal Tahun
1.1k plays
10 Qs
Sport
3.9k plays
10 Qs
Pramuka
4.4k plays
15 Qs
Fakultas Teknik
3.2k plays
20 Qs
Konsep Sistem Informasi
815 plays
10 Qs
Kuis Harii Senin
332 plays
10 Qs
Ekstensifikasi Challenge
2.5k plays
18 Qs
Mata Wang Dunia
361 plays
Why show ads?
Report Ad