Science

Image

Tế bào học Vi sinh vật

19
plays

15 questions

Show Answers
See Preview
 • 1. Multiple-choice
  30 seconds
  1 pt

  Vi khuẩn không có tiên mao KHÔNG thực hiện được chức năng nào sau đây?

  Di chuyển.

  Sinh sản.

  Dính vào bề mặt mô.

  Sinh trưởng trên môi trường dinh dưỡng chứa thạch.

 • 2. Multiple-choice
  30 seconds
  1 pt

  Phát biểu nào sau đây đúng về thành tế bào vi khuẩn Gram dương? (Nhiều lựa chon)

  Thành tế bào chứa nhiều lớp.

  Thành tế bào dày hơn thành tế bào vi khuẩn Gram âm.

  Thành tế bào mỏng hơn thành tế bào vi khuẩn Gram âm.

  Thành tế bào chứa acid teichoic.

  Thành tế bào chứa acid mycolic.

 • 3. Multiple-choice
  30 seconds
  1 pt

  Thành tế bào của nhiều loài vi khuẩn Gram dương bị phá huỷ bởi enzyme nào sau đây?

  Lysozyme

  Lipase.

  Pectinase.

  Peroxidase

 • Expore all questions with a free account

  Already have an account?
library
create
reports
classes