Philosophy

University

Image

TTHCM vấn đề độc lập dân tộc

33
plays

10 questions

Show Answers
See Preview
 • Multiple Choice
  Please save your changes before editing any questions.
  20 seconds
  1 pt

  “Tất cả các dân tộc trên thế giới đều sinh ra bình đẳng, dân tộc nào cũng có quyền sống, quyền sung sướng và quyền tự do”. Câu trên Hồ Chí Minh nói trong văn kiện nào ?

  Tuyên ngôn độc lập (1945)

  Bản án chế độ thực dân Pháp

  Đường cách mạng

  Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến

 • Multiple Choice
  Please save your changes before editing any questions.
  10 seconds
  1 pt

  Ham muốn tột bậc của Hồ Chí Minh là gì?

  Nước ta được hoàn toàn độc lập

  Dân được hoàn toàn tự do

  Đồng bào ta, ai cũng có cơm ăn, áo mặc, được học hành

  Cả a, b, c

 • Multiple Choice
  Please save your changes before editing any questions.
  10 seconds
  1 pt

  Chọn cụm từ đúng điền vào chỗ trống: “Một dân tộc dốt là một dân tộc…”

  Chậm phát triển

  Lạc hậu

  Yếu

  Kém

 • Explore all questions with a free account

  Already have an account?