Mathematics

Image

BÀI 9 - HÌNH CHỮ NHẬT

9
plays

20 questions

Player avatar

Introducing new Paper mode

No student devices needed. Know more

Show Answers
See Preview
 • 1. Multiple-choice
  1 minute
  1 pt

  Câu 1. _NB_ Điền từ, cụm từ thích hợp vào chỗ (…) trong câu sau để được khẳng định đúng:

  Tứ giác có ... là hình chữ nhật.”

  hai góc vuông

  bốn góc vuông.

  bốn cạnh bằng nhau.

  các cạnh đối song song.

 • 2. Multiple-choice
  30 seconds
  1 pt

  Câu 2. _NB_ Hai đường chéo của hình chữ nhật có tính chất nào sau đây?

  Chúng vuông góc với nhau.

  Chúng bằng nhau.

  Chúng cắt nhau tại trung điểm của mỗi đường.

  Chúng bằng nhau và cắt nhau tại trung điểm của mỗi đường.

 • 3. Multiple-choice
  1 minute
  1 pt

  Câu 3. _NB_ Chọn khẳng định đúng trong các khẳng định sau

  Hình chữ nhật là tứ giác có bốn cạnh bằng nhau.

  Hình chữ nhật là tứ giác có bốn góc vuông.

  Hình chữ nhật là tứ giác có hai góc vuông.

  Hình chữ nhật là tứ giác có hai đường chéo bằng nhau.

 • Expore all questions with a free account

  Already have an account?
library
create
reports
classes